×
Meniu

IMSP Clinica universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu” angajează asistentă medicală a medicului de familie

IMSP Clinica universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu” angajează asistentă medicală a medicului de familie
pe 1,0 unitate de funcție (titulat).
Persoana angajată în funcţia de asistentă medicală de familie necesită:
-să posede diploma de absolvire a colegiului de medicină din Republica Moldova sau diplomă de studii din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;
– să dispună de specializare în domeniul medicinii de familie;
– să cunoască limba de stat;
– să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;
– să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
– să posede un scris citeţ şi caligrafic;
– să deţină abilităţi şi cunoştinţe generale privind acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medicale;
– să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie în stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale.
La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:
– au cetăţenia Republicii Moldova;
– au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
– cunosc limba română scris şi vorbit;
– sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
– au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
– îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
– îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
– copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– curriculum vitae;
– copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
– 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.
Dosarele pot fi depuse la sediul IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu”, bir. 209, strada 31 august 1989 nr.137 „A”.
Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 decembrie 2022.
Pentru detalii:
Tel. 022/205-656
clinica@ms.md