×
Meniu

Drepturile pacientului

Dragă pacient pentru o mai bună colaborare vă rugăm să vedeți drepturile și obligațiile DVS. 

 1. asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie;
 2. atitudine respectuoasa şi umana din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vârsta, sex, apartenenţa etnica, statut socioeconomic, convingeri politice si religioase;
 3. securitate a vieţii personale, integritate fizica, psihica si morala, cu asigurarea discreţiei in timpul acordării serviciilor de sănătate;
 4. reducere a suferinţei si atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire si/sau intervenţie medicala, prin toate metodele si mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al ştiinţei medicale şi de posibilităţile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;
 5. opinie medicala alternativa si primirea recomandărilor altor specialişti, la solicitarea sa ori a reprezentantului sau legal (a rudei apropiate), in modul stabilit de legislaţie;
 6. asigurare de asistenta medicala (obligatorie si benevola), in conformitate cu legislaţia;
 7. informaţii cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul si modalitatea de prestare a serviciilor respective;
 8. examinare, tratament şi întreţinere in condiţii adecvate normelor sanitaro-igienice;
 9. informaţii exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament si recuperare, profilaxie, precum si la riscul potenţial si eficienta terapeutica a acestora;
 10. informaţie completa privind factorii nocivi ai mediului ambiant;
 11. exprimare benevola a consimţământului sau refuzului la intervenţie medicala şi la participare la cercetarea biomedicala (studiul clinic), in modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte normative;
 12. acceptare sau refuz in ce priveşte efectuarea ritualurilor religioase in perioada spitalizării în instituţia medico-sanitara, daca aceasta nu afectează activitatea ei şi nu provoacă prejudiciu moral altor pacienţi;
 13. asistenta a avocatului sau a unui alt reprezentant in scopul protecţiei intereselor sale, in modul stabilit de legislaţie;
 14. informaţie privind rezultatele examinării plângerilor şi solicitărilor, in modul stabilit de legislaţie;
 15. atacare, pe cale extrajudiciara şi judiciara, a acţiunilor lucrătorilor medicali si ale altor prestatori ai serviciilor de sănătate, precum si a funcţionarilor responsabili de garantarea asistentei medicale şi a serviciilor aferente in volumul prevăzut de legislaţie;
 16. îngrijire terminala demna de o fiinţa umana;
 17. despăgubire a daunelor aduse sănătăţii, conform legislaţiei.

Limitarea drepturilor pacientului 

 1. Pacienţii pot fi supuşi numai acelor limitări care sunt compatibile cu instrumentele privind drepturile omului.
 2. Drepturile pacientului pot fi limitate în caz de:

a) spitalizare si examinare a bolnavilor ce suferă de boli psihice, in conformitate cu Legea nr.1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind asistenta psihiatrica, ţinând cont de solicitările pacientului, in măsură adecvată capacitaţii lui de exerciţiu;

b) examinare medicala obligatorie a persoanelor care donează benevol sânge, substanţe lichide biologice, organe si ţesuturi; efectuare a examinării medicale preliminare obligatorii, in scopul depistării bolilor ce prezintă pericol social, in timpul angajării la serviciu si in cadrul examinărilor medicale periodice obligatorii ale lucrătorilor de anumite profesii, imigranţilor si emigranţilor, a căror lista se aproba de Ministerul Sănătăţii si Protecţiei Sociale;

c) efectuare a examinării medicale obligatorii, inclusiv pentru depistarea infecţiei HIV/SIDA, a sifilisului si a tuberculozei la persoanele aflate in penitenciare;

d) spitalizare si izolare obligatorie (carantina) a persoanelor afectate de infecţii contagioase si a celor suspectate de vreo boala infecţioasa ce prezintă pericol social.
Responsabilităţile pacientului

  1. Pacientul are următoarele responsabilităţi:
   • să aibă grija de propria sănătate şi să duca un mod de viata sănătos, excluzând acţiunile premeditate ce dăunează sănătăţii lui si a altor persoane;
   • să respecte masurile de precauţie in contactele cu alte persoane, inclusiv cu lucrătorii medicali, in cazul in care ştie ca el suferă de o boala ce prezintă pericol social;
   • să întreprindă, in lipsa contraindicaţiilor medicale, masuri profilactice obligatorii, inclusiv prin imunizări, a căror neîndeplinire ameninţa propria sănătate şi creează pericol social;
   • să comunice lucrătorului medical informaţii complete despre bolile suportate si cele curente, despre maladiile sale ce prezintă pericol social, inclusiv in caz de donare benevola a sângelui, a substanţelor lichide biologice, a organelor si ţesuturilor;
   • să respecte regulile de comportament stabilite pentru pacienţi în instituţia medico-sanitara, precum si recomandările medicului in perioada tratamentului ambalator si staţionar;
   • să excludă utilizarea produselor farmaceutice si a substanţelor medicamentoase fără prescrierea si acceptul medicului curant, inclusiv a drogurilor, a altor substanţe psihotrope si a alcoolului in perioada tratamentului in instituţia medico-sanitară;
   • să respecte drepturile si demnitatea altor pacienţi, precum şi ale personalului medico-sanitar.
 1. În cazul încălcării de către pacient a regulilor de tratament si de comportament in instituţia medico-sanitară, încălcare ce are drept consecinţa daune materiale si morale, acesta poarta răspundere in conformitate cu legislaţia.

( Legea Republicii Moldova nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”)