×
Meniu

IMSP Clinica Universitara de AMP a USMF ,,Nicolae Testemitanu” angajează felcer-laborant!

IMSP Clinica Universitara de AMP a USMF ,,Nicolae Testemitanu” angajează felcer-laborant (2,0 unitate de funcție, perioadă nedeterminată)!
Pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:
– au cetăţenia Republicii Moldova;
– au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
– cunosc limba română scris şi vorbit;
– sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
– au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
– îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
– îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate;
– copia diplomei de studii medii, specializarea;
– copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– curriculum vitae;
– copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
– 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.
Dosarele pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării la sediul IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu”, bir. 209, strada 31 august 1989 nr.137 „A”.
Termenul limită de depunere a dosarelor – 7 martie 2024.
Pentru detalii:
Tel. 022-205-656
clinica@ms.md