×
Meniu

IMSP Clinica universitară de AMP a USMF „N. Testemițanu” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic neurolog

IMSP Clinica universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic neurolog (pe 1 unitate de funcție).
Persoana angajată în funcţia de medic neurolog necesită:
– să posede diploma de absolvire a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova sau diplomă de studii medicale superioare din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;
– să dispună de specializare în domeniul „Neurologie”;
– să cunoască limba de stat;
– să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;
– să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
– să posede un scris citeţ şi caligrafic;
– să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie în stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale.
– lipsa antecedentelor penale, confirmate prin declaraţie pe propria răspundere;
La concursul pentru ocuparea postului vacant pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:
– au cetăţenia Republicii Moldova;
– au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
– cunosc limba română scris şi vorbit;
– sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
– au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni,incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
– îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
– îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare rezidenţiat/internatură/secundariat clinic, specializare „Neurologie”;
– copiile certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv peste hotare (pentru titulari) şi de calificare profesională
– copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– curriculum vitae;
– copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
– 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.
Concursul se va organiza şi desfăşura conform procedurilor stabilite în Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii, aprobat prin ordinal Ministerului Sănătăţii nr. 139 P §3 din 15.10.2015, publicat în MO nr. 279-300 (5339-5342) din 30 octombrie 2015.
Dosarele pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării la sediul IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu”, bir. 209, strada 31 august 1989 nr.137 „A” .
Termenul limită de depunere a dosarelor este 18 martie 2022.
Pentru detalii:
Tel. 022/205-656
clinica@ms.md