×
Meniu

IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF „N. Testemițanu” angajează kinetoterapeut

IMSP Clinica Universitară  de  AMP a USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU” angajează kinetoterapeut pe 1,0 unitate de funcție perioadă determinată.

 

Persoana angajată în funcţia de kinetoterapeut necesită:

 

să posede diploma de studii superioare paramedicale în specialitatea Kinetoterapie şi alte forme de învăţământ postuniversitar în domeniul kinetoterapiei sau prin studii de licenţă în instituţii de învăţământ licenţiate cu dreptul de activitate medical şi posedă cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în domeniul diagnosticului şi tratamentului de reabilitare prin metode ale kinetoterapiei;

– să posede competenţe certificate în terapia ocupaţională, masaj, electroterapie, hidroterapie şi alte metode care îi permite să activeze în toate unităţile de reabilitare.- să cunoască limba de stat;
– să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;
– să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
– să posede un scris citeţ şi caligrafic;
– să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie în stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale.

 

La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:

 – au cetăţenia Republicii Moldova;
– au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
– cunosc limba română scris şi vorbit;
– sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
– au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
– îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
– îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 – cerere de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare rezidenţiat/internatură/secundariat clinic, specializare „Reabilitarea medicală”;- copiile certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv peste hotare (pentru titulari) şi de calificare profesională
– copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– curriculum vitae;
– copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
– 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.

 

Concursul se va organiza  conform procedurilor stabilite în Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii, aprobat prin ordinal Ministerului Sănătăţii nr. 139 P §3 din 15.10.2015, publicat în MO nr. 279-300 (5339-5342) din 30 octombrie 2015.

Dosarele pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării la sediul IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu”, bir. 209, strada 31 august 1989 nr.137 „A”. Termenul limită de depunere a dosarelor este 18 octombrie 2021

 

Pentru detalii:
Tel. 022-205-656
clinica@ms.md